Podmínky zapůjčení

 • V případě zájmu je možné si sportovní materiál při osobní návštěvě příp. telefonicky rezervovat.
 • Pro zapůjčení materiálu je nutno předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz) a zanechat telefonní kontakt.
 • Nájemce plně odpovídá za odcizení, ztrátu či poškození pronajatého zboží. Vzniklou škodu hradí v plné výši.
 • Nájemce není oprávněn dát pronajaté zboží třetí osobě do podnájmu.
 • Materiál se pronajímá na dobu určitou. Minimální doba nájmu je 8 hodin (09°°- 17°°hod.). Doba nájmu je závazná – další rezervace. Po 14°°hod. se půjčuje již na příští den.
 • Při zapůjčení se skládá předem záloha v hotovosti až do výše 100% hodnoty materiálu. Výše zálohy, řídící se dle platného ceníku, je stanovena individuálně v konkrétní nájemní smlouvě. Zálohu vracíme při řádném vrácení půjčeného materiálu. Nepřijímáme platbu zálohy platební kartou, ale pouze v hotovosti.
 • Při zapůjčení materiálu se nájemné platí předem ve výši uvedené v ceníku.
 • Zákazník používá sportovní materiál, jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě na smluvenou dobu. Při pozdním vrácení je záloha krácena o doplatek nájemného.
 • Běžné opravy plynoucí z normálního užívání jsou hrazeny sportovním obchodem.
 • POZOR: sjezdová a běžecká obuv není konstruována pro volnou chůzi po komunikacích.
 • Pokud bude zřejmé, že zapůjčený materiál byl nesprávně používán, odpovídá zákazník v plné výši za způsobenou škodu.
 • Provozovatel má v tomto případě právo použít zálohu na opravu nebo náhradu poškozeného materiálu dle ceníku servisních prací (poškození posuzuje servisní technik).
 • Při překročení smluvené doby (tzn. po 12°°hod. započatého dne prodlení) se zákazník zavazuje doplatit cenu půjčovného dle platného ceníku, nebo bude záloha krácena o doplatek nájemného.
 • Při předčasném vrácení materiálu se zbývající část nájemného zaplacená do řádného termínu vrácení považuje za smluvní pokutu a nevrací se.
 • Sportovní materiál je nutno vrátit očištěný od sněhu a hrubých nečistot. Pokud je materiál při vrácení znečištěn účtujeme poplatek 100,-Kč. O poplatek je možné krátit zaplacenou zálohu.
 • Vrácení sportovního materiálu sezonní půjčovny probíhá libovolně, nejpozději však do 12.4. 2019.
 • Zapůjčený sportovní materiál si při převzetí pečlivě zkontrolujte! V případě zjištěné závady upozorněte obsluhu!
 • Místo výkonu práva je sportovní obchod.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

 

Platnost podmínek od 1.9.2017